Általános szerződési és felhasználási feltételek

Jelen „Általános szerződési és felhasználási feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a mediamarkt.rendo.hu honlapot (továbbiakban: Honlap) üzemeltető RENDO Digital Kft. (továbbiakban: Vevő), valamint a Honlapon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Eladó, együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amelynek igénybevétele a Honlapon keresztül történik.


A Honlap üzemeltetője

Cégnév: RENDO Digital Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.
Cégjegyzékszám: 01-09-177557
Bejegyezte: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24691149-2-42
Közösségi adószám: HU24691149
Kamarai regisztrációs szám: BU24691149
Telefon: (1) 794-1210
Email: mm.info@rendo.hu


Az Eladó

A Honlapon Magyarország területéről minden 18. életévét betöltött, érvényes magyar személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával rendelkező magánszemély kezdeményezhet termékeladást, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, illetve tudomásul veszi a Honlapon közzétett információkat, felhasználási és felvásárlási feltételeket. Magyarország területén kívülről szolgáltatásaink nem elérhetők.


Az adásvétel folyamata

A Vevő a Honlapon elérhető katalógusban megtalálható használt cikkeket vásárol az Eladótól az alábbiak szerint:

- az Eladó kiválasztja az általa eladni kívánt terméket a Honlapon szereplő termékválasztékból;
- a kiválasztott termék adatlapján meghatározott módon az Eladó megjelöli az eladásra szánt termék tulajdonságait, állapotát a valóságnak megfelelően;
- a tulajdonságok megadása után a Honlapon megjelenik az ár, amelyért a Vevő megvásárolja a terméket, amennyiben az minden tekintetben megfelel a termékadatlapon közölteknek;
- amennyiben az Eladó a feltüntetett árat elfogadja, a terméket a kosarába helyezi és a kosár összegző megtekintése után, a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges személyes adatok megadását követően, az ajánlattételi folyamatot lezárja;
- az Eladó az ajánlat elküldésével nyilatkozik, hogy a terméket Vevő részére el kívánja adni, és a szolgáltatásra vonatkozó, jelen ÁSZF-et és a Honlapon közzétett egyéb információkat megismerte, az azokban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti;
- az ajánlattételi folyamat lezárultával az Eladó ún. „Eladás azonosító kódot” kap elektronikus formában;
- az Eladó a terméket és tartozékait személyesen beviszi a Beszámítási Pontok listájában található áruházak egyikébe;
- a termék a Beszámítási Ponton minőségellenőrzésen esik át, melynek során, egyebek mellett, a termékadatlapon megadott tulajdonságok kerülnek ellenőrzésre;
- amennyiben a termék tulajdonságai megegyeznek az Eladó által megadottakkal és az Eladó a Beszámítási Ponton érvényes feltételek szerint új készüléket vásárol, a termék ellenértéke a helyszínen kifizetésre kerül az Eladónak.

A Honlapon keresztül nincs mód olyan termék eladására:
- amelynek típusa nem szerepel a katalógusban;
- amelyet a Vevő felvásárlási feltételei szerint nem vesz át;
- amelynek termékadatlapon kalkulált ára nem éri el az ezer forintot.


A termék tulajdonságai

Az Eladó köteles a termék tulajdonságait, állapotát a valóságnak megfelelően feltüntetni a Honlapon közzétett termékadatlapon. A Vevő a termékek jellemzésére használt fogalmakat az általános nyelvben használt fogalmaknak megfelelően értelmezi és ezen fogalmak Felek általi azonos értelmezéséhez a Honlapon magyarázatot bocsát rendelkezésre.


Árak

A Honlapon feltüntetett árak bruttó árak.


Szállítás, a termék eljuttatása a Vevőhöz

Az Eladó köteles a terméket és annak gyári tartozékait, valamint emailben kapott Eladás azonosító kódját az eladás Honlapon történő kezdeményezésétől számított két héten belül, személyesen bevinni a Beszámítási Pontok egyikére. Két hétnél később történő bevitel esetén a Vevő jogosult az ajánlati árat a piaci árak változása miatt csökkenteni.

A Vevő csak a Beszámítási Pontokra személyesen bevitt termékeket veszi át, a hozzá más módon eljuttatott termékeket nem köteles átvenni.


A Beszámítási Pontok

A Honlapon feltüntetett Beszámítási Pontokat a Vevő szerződéses partnere, a Media Markt Magyarország Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-297359) áruházaiban működteti. A Beszámítási Pontok listája megtekinthető a https://www.mediamarkt.hu/hu/marketselection.html oldalon.


A Beszámítási Ponton érvényes feltételek

Az Eladó a szerződés létrejöttével egyidejűleg köteles a Beszámítási Ponton olyan új eszközt vásárolni, amelynek kedvezményekkel csökkentett vételára meghaladja az általa eladott termék vételárát.


A szerződés

Ha az Eladó a Beszámítási Ponton érvényes feltételeket teljesíti és a termék állapota megfelel az Eladó által megadottaknak, valamint egyéb ármódosító vagy korlátozó tényező nem áll fenn (pl. késői behozatal Beszámítási Pontra, egyéb tartozékok hibája), az eredeti ajánlati ár véglegesítésre kerül, mint vételár, és a szerződés a Felek aláírásával létrejön. Ha a termék állapota eltér az Eladó által megadottaktól, a Vevő nem köteles az eredeti ajánlati árat elfogadni, helyette a helyszínen új ajánlatot tehet az Eladónak. Ha az Eladó az új ajánlatot elfogadja, vételárként ez kerül rögzítésre a szerződésben. Ha az Eladó az új ajánlatot nem fogadja el, a Felek között nem jön létre szerződés.

Ha az Eladó a Beszámítási Ponton érvényes feltételeket nem teljesíti, a Felek között nem jön létre szerződés.

A Vevőnek joga van bármely termék megvásárlását indoklás nélkül visszautasítani. Ebben az esetben a Felek között nem jön létre szerződés.


A vételár kifizetése

A vételár készpénzben, a szerződés létrejöttekor kerül kifizetésre. A Vevő kizár minden más fizetési módot, beleértve a Beszámítási Ponton érvényes feltételeknek nem megfelelő készpénzes kifizetést is.


Kereskedelmi mennyiség

A Vevő kereskedelmi mennyiséget egyedi szerződés keretében vásárol fel. A Honlapon keresztül kereskedelmi mennyiség értékesítésére nincs lehetőség, a Vevő az ilyen mennyiség felvásárlását megtagadhatja.


A termék tulajdonjoga, az Eladó és Vevő egyéb kötelezettségei és felelőssége

Az Eladó jelen ÁSZF elfogadásáról a Honlapon tett nyilatkozatával és az eladási ajánlat elküldésével kijelenti, hogy a termék teljes jogú tulajdonosa vagy jogosult a terméket a Vevőnek értékesíteni és az értékesítés az eredeti tulajdonos hozzájárulásával történik. Amennyiben a későbbiekben harmadik fél jogot formál az eladott termékre, az Eladó köteles a harmadik fél minden ebből származó igényét kielégíteni.

A termék tulajdonjoga a szerződés létrejöttének pillanatában száll át a Vevőre. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog Vevőre történő átszállását követően a készülék visszaszolgáltatására nincs mód.

A termék tulajdonjogának átruházása nincs kihatással az Eladó által kötött egyéb szerződésekre és az Eladónak a termékkel összefüggő szerződéses kötelezettségeire, különösen nem az Eladó előfizetési szerződésére vagy részletfizetési kötelezettségére. A Vevő semmilyen szerződési és fizetési kötelezettséget nem vállal át az Eladótól. Amennyiben az Eladó harmadik fél felé vállalt kötelezettsége megszegésével a Vevőnek kárt okoz, köteles azt a Vevőnek haladéktalanul megtéríteni.

Az Eladó kijelenti, hogy a termék eladása nem sérti harmadik személy jogait, tudomása szerint az általa kínált termék nem tárgya bűncselekménynek (pl. csalás, lopás vagy egyéb vagyon elleni bűncselekménynek), a termék eredete nem gyanús, nincs tudomása róla, hogy a készülék hamisítvány, vagy hogy szerzői jogot, védjeggyel, márkával kapcsolatos jogot sért.

A termék eredetével kapcsolatban felmerült gyanú esetén a Vevő jogosult annak eredetét igazoló dokumentumokat vagy bizonylatot (pl. számla) vagy egyéb magyarázatot követelni, és a termék megvásárlását ezen magyarázatoktól és bizonylatoktól függővé tenni. A Vevő felhívja az Eladó figyelmét, hogy a készülékeket sorozatszámuk alapján azonosítja. Ha a Vevőhöz olyan készülék érkezik, amelynek ellopását korábban bejelentették vagy eredete erősen gyanút keltő, az ilyen eseteket azonnal továbbítja az illetékes nyomozóhatóságnak.

Az Eladó kijelenti, hogy nem ismert számára a termék semmilyen látható vagy rejtett hiányossága, amit a Vevő elől elhallgat.


Adatbiztonság, adattörlés

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy az eladott termék használata semmilyen módon (pl.: PIN kóddal, jelszóval, szolgáltató által, stb.) ne legyen korlátozva, különösen úgy ne, hogy az a termék vizsgálatát, továbbértékesítését vagy teljes körű további használatát megakadályozhassa.

Az Eladó kötelessége továbbá a személyes adatok teljes körű törlése (pl.: telefonkönyvből, alkalmazásokból, fiókok, emailek, szöveges üzenetek, képek, stb.). Ha az Eladó adathordozó eszközt (pl. memóriakártya) is elad a Vevőnek, az ezen található személyes adatokat is köteles eltávolítani.

A megvásárolt termékről a Vevő lehetőség szerint törli az adatokat, de ezen eljárás teljes körű alkalmazására nem vállal kötelezettséget. A Vevő nem felel a terméken, a hozzá tartozó adattároló eszközön található személyes adatokért és egyéb tartalmakért, azért pedig különösen nem, hogy ezek az adatok ne kerülhessenek harmadik fél kezébe. Az Eladó mentesíti a Vevőt az esetlegesen nem törölt adatok harmadik személy kezébe jutásának vagy az azokkal történő harmadik személy általi visszaélésnek a felelőssége alól.

A Vevő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az adatok nem kerülnek elmentésre, azok elvesztéséért a Vevő nem vállal felelősséget. A Vevő semmiféle adathordozót (pl.: SIM-kártyát, memóriakártyát) nem őriz meg és nem tud visszaszolgáltatni.


Személyes adatok felhasználása és azok védelme

A Honlapon kezdeményezett termékértékesítéshez az Eladónak nem kell regisztrálnia, személyes adatok megadására (pl. név, cím, személyi okmány száma) azonban szükség van. A Honlap használatához szükséges személyes adatok felhasználásáról az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.


Zárórendelkezések

A Felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

A megkötött szerződés írásban kötöttnek minősül, azt a Vevő a Számviteli törvény előírásait követve, 8 évig megőrzi.

A Felek között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadóak. A szerződés egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része érvényben marad. Az érvénytelen pontok helyett a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek életbe.

A Vevő tevékenységével kapcsolatos esetleges panaszával az Eladó elsősorban a Vevőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken. Panaszának nem megfelelő vagy nem kielégítő rendezése esetén az Eladó az alábbi szervekhez fordulhat:
- Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Tel.: (1) 488-2131)
- Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1051 Budapest, Sas u. 19., Tel.: (1) 450-2598).

Vitás kérdésekben a Vevő a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.

Ezen ÁSZF-től eltérő vagy más partnerek Általános Szerződési Feltételeit a Vevő nem ismeri el, magára nézve azokat nem tartja követendőnek.

Jelen ÁSZF kiegészítése vagy megváltoztatása csak írásban történhet. A Vevő jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, az Eladó előzetes tájékoztatása nélkül, bármikor módosítani.

Budapest, 2022. február 28.